• Domov
  • /
  • Všeobecné informácie

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ v mene a pod autoritou nitrianskeho diecézneho biskupa v súčinnosti s orgánmi verejnej správy a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, usmerňuje katolícke školy a katolícke školské zariadenia k dosiahnutiu cieľa výchovy a vzdelávania v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu „Gravissimum educationis“; pre účelnejšie napĺňanie tejto úlohy zriadil Diecézny školský úrad so sídlom v Nitre s územnou pôsobnosťou na území Nitrianskej diecézy.

Diecézny školský úrad vedie riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva diecézny biskup.  Riaditeľ sa za výkon svojej činnosti zodpovedá diecéznemu biskupovi a plní odborné úlohy zriaďovateľa.

Diecéznemu biskupovi prislúcha  právo dozerať a vizitovať katolícke školy, ktoré zriadil na území diecézy, ako aj tie, ktoré založili alebo ich riadia členovia rehoľných inštitútov; takisto jemu prislúcha vydávať predpisy, ktoré sa týkajú všeobecného poriadku katolíckych škôl; tieto predpisy platia aj pre školy, ktoré riadia tí istí členovia, ale pri neporušení samostatnosti vnútorného vedenia týchto škôl.

Pri zachovaní všetkých práv, ktoré kánonické právo dáva diecéznym biskupom, nitriansky diecézny biskup má právo zriaďovať, združovať, spájať a zrušovať katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy akéhokoľvek druhu a typu podľa noriem kánonického práva a platných predpisov Slovenskej republiky.

Katolícka škola a katolícke školské zariadenie

Katolíckou  školou  sa  rozumie  škola  zriadená  kompetentnou  cirkevnou  autoritou  v  zmysle § 19 ods. 2 zák.

č. 596/2003 Z. z. v  znení  neskorších  predpisov.

Katolíckym školským zariadením sa rozumie školské zariadenie zriadené kompetentnou cirkevnou autoritou

v zmysle § 19 ods. 2 zák. č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Katolícka škola má byť miestom celostnej výchovy ľudskej osoby prostredníctvom jasného výchovného plánu, ktorého základným kameňom je Kristus.  Katolícka škola a katolícke školské zariadenie je skutočným a pravým cirkevným subjektom, na základe školskej činnosti, ktorá spočíva v harmónii vedy, viery, kultúry a života.  Je otvorená pre všetkých, ktorí chcú zdieľať jej výchovný plán inšpirovaný kresťanskými zásadami. Katolícka škola je prejavom cirkevného spoločenstva a jej katolíckosť garantujú kompetentné autority (miestny ordinár, resp. vyšší predstavení rehoľných spoločností).

Zaisťuje katolíckym rodičom slobodu výberu a je výrazom pluralizmu v školstve.

Rozsah pôsobnosti

Katolícke školy a katolícke školské zariadenia na území Nitrianskej diecézy sa delia podľa zriaďovateľa na:

  1. a) Katolícke školy a katolícke školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, resp. miestna farnosť Rímskokatolíckej cirkvi na území nitrianskej diecézy,
  2. b) Katolícke školy a katolícke školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú rehoľné inštitúty.

Každá katolícka škola a katolícke školské zariadenie musí mať svoj štatút, schválený zriaďovateľom, ktorý musí byť v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania, s ich špecifikami a podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Záver

Rodičia majú právo na výchovu svojich detí podľa svojho svedomia a majú sa domáhať, aby v občianskej spoločnosti zákony upravujúce formáciu mládeže zaisťovali i jej náboženskú a mravnú výchovu v školách podľa svedomia rodičov.

Ústava SR garantuje každému právo slobodne vyznávať náboženstvo, prejavovať vieru samostatne ale aj spoločne, súkromne aj verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovaním sa na vyučovaní.

Informačný servis nitrianskej diecézy