Školy

1. Základná škola sv. Dominika Sávia
Kopanická 286 riaditeľ: Mgr. Andrea Pinterová
951 93 Machulince tel./fax:  037/630 13 22
email skola.machulince@nrb.sk
www www.zsmachulince.edupage.org
2. Katolícka spojená škola
Základná škola sv. Michala riaditeľ: PaedDr. Lubomír Král, PhD.
Materská škola sv. Gabriela tel./fax: 032/659 83 31
Školská 9 email skola.nemsova@nrb.sk
914 41 Nemšová www www.sksnemsova.sk
3. Základná škola sv. Marka
Petzwalova 1 riaditeľ: PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková
949 11 Nitra email: skola.nr.svmarka@nrb.sk
tel./fax: 037/773 19 44
www www.zssvmarka.edupage.org
4. Spojená katolícka škola
Spojená katolícka škola
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda riaditeľ: Mgr. Radoslav Rusňák
Farská 19 www www.gcm.sk
949 01 Nitra tel. 037/652 66 21-spojovateľka, 6524785
email skola.nr.gcm@nrb.sk
Základná škola sv. Svorada a Benedikta www www.zsfarskanr.sk
Farská 19 tel. 037/7721710, 0903447299
949 01 Nitra email skola.nr.gcm@nrb.sk
Materská škola svätých anjelov strážcov www www.msfarskanr.sk
Farská 19 tel. 037/6526621 kl. 110
949 01 Nitra email skola.nr.gcm@nrb.sk
tel. 037/6526621 kl. 110
Školská jedáleň tel. 037/772 16 98, 6526621-spoj.
Školský internát tel. 037/6517515, 6526621-spoj.
5. Katolícka spojená škola
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka riaditeľ: Mgr. Katarína Hozlárová
Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri tel.: 035/642 85 00
Andovská 4 www www.czsnovezamky.edupage.org
940 52 Nové Zámky email skola.novezamky@nrb.sk
 6. Cirkevná materská škola sv. Imricha
s vyučovacím jazykom maďarským riaditeľ: Bc. Katarína Víziová
Szent Imre Egyházi Óvoda tel.: 036/751 14 33
Družstevný rad 22 email skola.sturovo@nrb.sk
943 01  Štúrovo
7. Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej
Nám. hrdinov 6 riaditeľ: Mgr. Jozef Hlavatý
942 01 Šurany tel. r: 0910268910
Školský klub detí tel.: 035/650 09 50
email skola.surany@nrb.sk
www www.czssurany.edupage.org
8. Základná škola sv. Don Bosca
Ľ. Fullu 2805/6 riaditeľ: Mgr. Peter Gajdoš
955 03 Topoľčany tel./fax: 038/532 71 80
email skola.to.donbosca@nrb.sk
www www.zsdonbosca.sk
9. Základná škola sv. Ladislava
  Lipová 3868 riaditeľ: Mgr. art. Dominika Balková
  955 01 Topoľčany tel.: 038/532 88 96
  Školská jedáleň Mobil: 0910 842 715
  Školský klub detí
  Centrum voľného času email skola.to.svladislava@nrb.sk
www www.zs-ladislava.sk
10. Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša
Stummerova 20 riaditeľ: Mgr. Martin Pavlovič
955 01 Topoľčany tel.: 038/532 66 52
email skola.to.zus@nrb.sk
11. Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
17. novembra 1056 riaditeľ: Mgr. Mariana Prochásková
955 01  Topoľčany tel.: 038/532 32 50
email skola.to.szs@nrb.sk
www www.szsto.edupage.org
12. Základná škola s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Braneckého 4 riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
911 01 Trenčín tel.: 032/652 94 06
tel. R: 032/652 58 66
email skola.tn.zs@nrb.sk
www www.zsasbtn.edupage.org
13. Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Ul.1.mája 7 riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
911 01 Trenčín tel.: 032/652 94 05
tel. R: 032/652 58 66
email skola.tn.pasa@nrb.sk
www www.pasatn.sk
14. Materská škola sv. Štefana
s výchovným jazykom maďarským riaditeľ: Anikó Bobeková
Nám. sv. Štefana 5 tel.: 035/649 21 76
941 10 Tvrdošovce tel. R: 0907 771 784 (ekonómka, DHN – Leszkó)
email skola.tvrdosovce@nrb.sk
15. Základná škola sv. Vojtecha
Levická 903 riaditeľ: Mgr. Vlasta Havranová
952 01 Vráble mobil: 0910 852 382
tel./fax: 037/783 37 46
tel.: 037/783 34 95 – ekonóm
email skola.vrable@nrb.sk
www www.zsvojvrable.edupage.org
16. Základná škola sv. Don Bosca
ul. 1. mája 24 riaditeľ: Ing. Marta Lazúrová
953 01 Zlaté Moravce tel./fax: 037/642 28 35      0908739166
Školská jedáleň tel.: 037/632 28 36 – jedáleň (Bieliková)
Školský klub detí email skola.zm.donbosca@nrb.sk
www www.zsbosco.edupage.sk
17. Materská škola sv. Alžbety
Prílepská 4 riaditeľ: Mgr. Soňa Balážová – poverená vedením
953 01 Zlaté Moravce tel.: 0917 025 345
email skola.ms.zm@nrb.sk
www www.mssvalzbety.edupage.org
18. Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux    
Farská 5 riaditeľ: Ing. Jana Virgovičová – poverená vedením
957 01 Bánovce nad Bebravou tel.: 0903 026 461
email cirkevnaskolabn@gmail.com
www www.cirkevnaskolabn.sk

 

 Ostatné školy v našej diecéze (nie sú v našej zriaďovacej pôsobnosti)

19. Farnosť Nitra – Chrenová: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Dlhá 78 riaditeľ: PaedDr. Anna Fabišová
949 01 Nitra tel./fax: 037/653 43 48
tel.R: 037/657 80 41
email skola.nr.chrenova@nrb.sk
www www.zsgorazdova.sk
tel.: 037/652 51 78
0911 931 750
Školská jedáleň tel. : 0904 704 964
Školský klub detí tel.: 0950 569 744
20. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v NR
Piaristická 6 riaditeľ: PhDr. Iveta Zverková
949 01 Nitra tel.: 037/741 71 68          03 72 30 02 00
Školská jedáleň mobil 0905 480 585
email skola.nr.piaristi@nrb.sk
www www.pgjknr.sk
21. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
P.O. Box 86 riaditeľ: RNDr. Silvia Bagínová
Palackého 4 tel.: 032/743 14 96, 032/743 22 51, 0905553998
912 50 Trenčín fax: 032/743 14 95
email skola.tn.piaristi@nrb.sk
www www.piar.gtn.sk
22. Farnosť sv. Gorazda Nitra –Klokočina  – Cirkevné centrum voľného času
Cirkevné centrum voľného času riaditeľ: Mgr. et Mgr. Martin Čepček
Pavla Straussa 3 tel.: 037/773 19 46
949 11 Nitra – Klokočina mobil 0903 054 159
email skola.nr.cvcklokocina@nrb.sk
www www.ccvcnitra.sk
23. Farnosť  Soblahov – Cirkevná materská škola sv. Mikuláša
Cirkevná materská škola sv. Mikuláša riaditeľ: Bc. Jana Jamborová
Soblahov 346 tel.: 032/658 67 57      0903982820
913 38 Soblahov email skola.soblahov@nrb.sk
24. Cirkevná materská škola bl. Tarzície
Olbrachtova 28 riaditeľ: Mgr. Magdaléna Ondovčáková
911 01 Trenčín tel.: 0910 842 740
email sr.benjamina@gmail.com
www https://tarzicia.edupage.org

 

Informačný servis nitrianskej diecézy