Katolícka škola má „pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a utváraním priateľského vzťahu medzi žiakmi rozmanitej povahy a rozličného postavenia napomáhať vzájomné porozumenie... má venovať stálu pozornosť dozrievaniu rozumových schopností, rozvíjať správny úsudok, oboznamovať s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie... deti a mládež majú právo byť vedení k správnemu mravnému úsudku a k osobnému osvojeniu si mravných hodnôt, ako aj k dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha.“

(Gravissimmum educationis)

Pozvánka na koncert.

Navrh na plagat Nitra nov2015_1

Vyhlásenie tém na výtvarnú súťaž …a Slovo bolo u Boha…

Vyhlásenie tém na výtvarnú časť súťaže 2016

Hromadná pripomienka – Akčný plán LGBTI na roky 2016 – 2019. ( Podrobnosti v zóne)

Pripomienku je potrebné podpísať najneskôr do 19.10.2015

Všetky oznamy